ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Svampesygdomme

Ædelgranrust - Gederamsrust (Pucciniastrum epilobii)

"Hvorfor taber mine juletræer de nederste nåle..?"

Pucciniastrum epilobii
Forvredne nåle og nålefald i nordmannsgran kan ofte være et resultat af Ædelgran-Gederamsrustrust. (Pucciniastrum epilobii).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Fir - Fireweed Rust(English)

Ædelgran - Gederamsrust

Her skal vi igen stifte bendtskab med en rustsygdom med hele 5 forskellige sporestadier (spermatier, skålrustsporer (æciosporer), sommersporer (uredosporer) og telier med vintersporer, som spirer med basidiesporer). Denne rustsvamp, som her beskrives med udgangspungt i nordmannsgran (Abies nordmanniana)er ligeledes karakteriseret ved at have værtskifte med andre plantearter. Her er der tale om Gederams (Chamaenerion angustifolium) og arter af dueurt (Epilobium). Det er også denne svamp der angriber Fuchia se fuchsiarust.htm. Ligesom nordmannsgran angibes også almindelig ædelgran (Abies Alba). I litteraturen angives også A. balsamea og A. lasiocarpa, A. amabilis og A.grandis som værter. Svampen har stor betydning i relation til dyrkning af juletræer i Danmark hvor kraftige angreb kan medføre betydelige skader på de nederste grene samt udbredt nålefald.
Der er heldigvis mange år imellem at der ses større angreb af økonimisk betydning.

Pucciniastrum epilobii
Her ses det typiske billede fra skålruststadiet og de vredne nåle. (Pucciniastrum epilobii).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Pucciniastrum epilobii
Nærbillede af de torækkede lyse sporehuse med skålruststadiet. Her udvikles æcidiosporer (Pucciniastrum epilobii).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

De første symptomer hos ædelgran ses om foråret. Der er her tale om svage gullige misfavninger på nålene. Hvis man ikke har set det før, er de svære at spotte. Senere bliver nålene gullige eller rødlige og de typiske rørformede sporehuse udvikles. Samtidig ses at nåle og skud bliver forvredne. En del nåle falder herefter af og kraftige angreb kan medføre at træerne er ubrugelige som juletræ. Selv små nyplantede træer kan angribes. Svampen slår ikke træerne ihjel, men hæmmer tilvæksten

Pucciniastrum epilobii
Gederams (Chamaenerion angustifolium) er vært for Ædelgranrust. (Pucciniastrum epilobii).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Pucciniastrum epilobii
Her ses gennem de gule sommersporer (Uredostadiet). (Pucciniastrum epilobii).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Pucciniastrum epilobii
Nærbillede af sommer sporerne på gederams. (Pucciniastrum epilobii).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Forvekslingsmuligheder

En del andre svampesygdomme og fysiologiske årsager kan fremprovokere gule eller rødlige nåle og nålefald hos normannsgran. Finder man de typiske rørformede sporehuse skulle det være sikkert at der er tale om ædelgranrust.

Sygdomsforløb

Svampesygdommen har såkalt tvungen værtskifte med Gederams og/eller arter af dueurt. Nålene hos ædelgran inficeres lige omkring udspring ved hjælp af overvintrende sporer fra gederams. 10-14 dage efter infektionen udvikles de såkaldte spermatier på nålenes underside. Disse ses som små glinsende dråber. De indeholder et sukkerstof (lugter sødligt) som tiltækker insekter. Insekter transporterer herfra sporer til andre nåle og sikrer en rekombination af generne. Senere i juni - udvikles de såkaldte skålrustsporer, med 2 parellelle rækker af sporehuse på hver nål (æcidier). Herfra spredes i juli måned de orangegule sporer til gederams og dueurt.

På gederams udviles nu de såkaldte sommersporer (uresosporer). Disse kan ikke smitte ædelgran, men udelukkende andre gererams/dueurt. Der udvikles på gederams mange generationer af disse sommersporer og herved sker der en kraftig opformering. I slutningen af sommeren og hen på efteråret udvikles de såkaldte teliosporer. Dette ses som små rødbrune puder på de visne blade af gederams. Det er her svampen overvintrer. Om foråret dannes basidiesporer oven på teliosporerne som kan spredes til ædelgran og ringen er sluttet.

Denne alvorlige rustsygdom med store økonomiske tab især hos juletræsproducenter, har ført til omfattende undersøgeser, for at kunne forudsige et kraftigt angreb. Det har vist sig at fugtigheden er vigtig (men ogås tørke). Især i perioden omkring udspring. En længere periode med regn og fugtigt vejr har i denne periode medført store angreb. . Konklusionen når det gælder nordmannsgran er følgende:
Tørke i første halvdel af maj. Kraftige regnvejr (>10 mm) efter ca. 15. maj (forudsat udsprungne skud).

Gererams ynder et højt indhold af kvælstof i jorden. I Skovområder f.eks efter stormfald eller fældning frigives kvælstoft i jorden og giver gode udviklingsmuligheder fro gederams.

Modforanstaltninger

  • Fjern Gederams (dueurt): Gederams som er ukrudt i skovene spiller en hovedrolle hos denne svampesygdom. Brydes sygdomscirklen kan svampen ikke udvikles. Manuel fjernelse af gederams er en mulighed. Kemisk kan det lade sig gøre at nedbringe ukrudtsfloraen ved brug af et herbicid.


Bekæmpelse

  • Sygdomsangreb hos ædelgran smitter ikke til nye ædelgran så det hjælper kun meget begrænset, at fjerne angrebne skud hos disse plantearter.

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte midler til bekæmpelse af Ædelgran - Gederamsrust. Forskellige fungicider har været prøvet og "almindelige" anvedte rustmidler vil sandsynligvis, udbragt præventivt lige før eller i forbindelse med udspingstidspunktet hos ædelgran, have en fornuftig effekt.

Alternativ læsning

fuchsiarust.htmOpdateret d. 13.12.2020

Valid HTML 4.0 Strict